ภาษา:
   
 
 
ข่าว ประชาสัมพันธ์
“English Contest 26th ” ปีการศึกษา 2562


โครงการสอบแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษชิงแชมป์ภาคใต้ ครั้งที่ 26 
“English Contest 26th ” ปีการศึกษา 2562
โดยการสนับสนุนและความร่วมมือกับสมาคมศิษย์เก่าศรีธรรมราชศึกษากุมารี AMC สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา
การรับสมัคร
วันและเวลาที่รับสมัคร ::สมัครตั้งแต่วันที่ 18 มิถุนายน 2562 - 18 กรกฎาคม 2562 ในวันและเวลาราชการ
วิธีการสมัคร:: สมัครด้วยตนเอง
1) ระดับชั้นอนุบาลสมัครที่แผนกอนุบาลโรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา
2) ระดับชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษา
 หลักสูตรปกติ และ หลักสูตรอื่นใดในลักษณะที่จัดการเรียนการสอนที่เป็นภาษาอังกฤษ สมัครที่ฝ่ายวิชาการ โรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา
 หลักสูตรนานาชาติหรือหลักสูตรที่เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ สมัครที่ โครงการ English Programme
:: สมัครทางไปรษณีย์ ที่อยู่โรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา ถนนราชดาเนิน ตาบลท่าวัง อาเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช ป.ณ.ท่าวัง 80000
(หมายเหตุ : ใบสมัครสามารถดาวน์โหลดผ่านทาง www.sss.ac.th )
ธนาณัติสั่งจ่าย นางอุบลรัตน์ คงทอง โรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา ป.ณ.ท่าวัง 80000
ดาวน์โหลดใบสมัคร ใบสมัครEnglish Contest :: http://sss.ac.th/?page=downloads
หน้าหลัก | ข่าว ประชาสัมพันธ์ | แกลอรีรูปภาพ | คลังความรู้ | แหล่งเรียนรู้ | กระดานสนทนา | Admin
โรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา