ภาษา:
ข้อมูลโรงเรียน
 
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
วัตถุประสงค์
รายชื่อบุคลากร
สถานที่ตั้งโรงเรียน
 
 
ประวัติความเป็นมา

ประวัติโรงเรียน ::

พ.ศ.2444                 ก่อตั้งโรงเรียนโดยมิชชันนารีอเมริกันเพรสไบทีเรียน ที่เข้ามาสอนศาสนานำโดย ศาสนาจารย์เอคเคิลส์ และศาสนาจารย์เอฟ.แอล. สไนเดอร์ เปิดเป็นโรงเรียนเล็กๆสำหรับเด็กชายขึ้น แต่ก็ต้องปิดไปเนื่องจากไม่มีครูผู้สอนหลังจากนั้นประมาณหนึ่งปี วันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ.2445 ได้ตั้งโรงเรียนขึ้นมาอีกให้ชื่อว่าโรงเรียนอเมริกัน-สกูล-ฟอร์บอยส์ (เอ เอ็ม ซี) ตั้งขึ้น ณ ตำบลคลัง อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช          ในตอนแรกนั้นศาสนาจารย์อาร์ ดับบลิวโพสท์ เป็นอาจารย์ใหญ่

พ.ศ.2452                 มิสลาราชา เจ คูเปอร์ เข้ารับงาน ท่านเป็นผู้บุกเบิกทางการศึกษานี้
คือ ตึกที่ระลึกมิสคูเปอร์ (ปัจจุบันเป็นคริสตจักรเบธเลเฮ็ม)

พ.ศ.2461-2466         ศาสนาจารย์เอคเคิ้ลส์ และศาสนาจารย์เอฟ.แอล.สไนเดอร์ ได้ผลัดเปลี่ยนกันจัดการดูแลโรงเรียนอเมริกัน-สกูล-ฟอร์บอยส์ หลังจากนั้นมิซซิส เฮเลน แมกเคกก์ ได้รับหน้าที่ต่อ

พ.ศ.2473                 อาจารย์พลอด ณ นคร ได้เข้ามารับช่วงงานโรงเรียนต่อ รับหน้าที่เป็นครูใหญ่ นับว่าเป็นคนไทยคนแรกที่ได้รับตำแหน่งในโรงเรียน จนกระทั่งเสียชีวิตในปี พ.ศ.2492

พ.ศ.2484                 โรงเรียนได้เปลี่ยนชื่อใหม่จาก อเมริกัน-สคูล-ฟอร์บอยเป็นศรีธรรมราชวิทยาเพื่อให้ถูกต้องตามรัฐนิยมฉบับที่ 9 โรงเรียนศรีธรรมราชวิทยา ได้เปิดสอน ณ ตำบลคลัง ซึ่งเป็นที่ดินของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าดิศวรกุมาร กรมพระยาดำรงราชานุภาพ ได้ประทานแก่คณะมิชชันนารี

พ.ศ.2497                 ได้ย้ายนักเรียนระดับมัธยมศึกษาจากสถานที่เดิม ระดับประถมศึกษานั้นคงเรียนอยู่ที่เดิม จนกระทั่งอาคารเรียนสร้างแล้วเสร็จ จึงได้ย้ายไปเรียนรวมที่เดียวกัน

พ.ศ.2498                 โรงเรียนศรีธรรมราชวิทยา ได้รับการรับรองวิทยฐานะจากกระทรวง ศึกษาธิการให้เทียบเท่าโรงเรียนรัฐบาล

พ.ศ.2510                 มูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย ซึ่งเป็นผู้รับมอบกิจการโรงเรียนทั้งสองต่อจากคณะมิชชันนารีได้พิจารณารวมโรงเรียนศึกษากุมารีกับโรงเรียนศรีธรรมราชวิทยาเป็น โรงเรียน"ศรีธรรมราชศึกษา"จนกระทั่งปัจจุบัน

พ.ศ.2544                 โรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา ได้จัดการศึกษาหลักสูตรการใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ (English Programme : E.P.)โดยเริ่มจัดการเรียนการสอนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 1 ห้องเรียน ใช้สถานที่แผนกอนุบาลโรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา

พ.ศ.2546                 โรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา ได้ขยายการจัดการศึกษาเพิ่มเติมในระดับบริบาล หลักสูตรปกตินักเรียนระดับอายุ 2-3 ปี จำนวน 2 ห้องเรียน

พ.ศ.2549                โรงเรียนได้จัดโครงการสอนเสริมภาษาจีน ยิมนาสติค ดนตรีและนาฎศิลป์จีน โดยอาจารย์เจ้าของภาษาจากโรงเรียนเจียจี๋ มิคเคลสกูล ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน เป็นครูผู้สอน จนกระทั่งปัจจุบันโรงเรียนยังคงมีหลักสูตรรายวิชาภาษาจีนสอนตั้งแต่ระดับอนุบาล ถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

พ.ศ.2550                 ได้พัฒนาการจัดการศึกษา เปิดหลักสูตร โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางด้านวิทยาศาสตร์และด้านคณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เปิดระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 2 ห้องเรียนมีนักเรียนจำนวนห้องเรียนละ 40 คน ผู้ปกครองสุรพงศ์  มิตรกูล ดำรงตำแหน่งผู้จัดการ-ผู้อำนวยการและอาจารย์ปริญญา ตาวินโน  ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

พ.ศ.2553                 โรงเรียนได้จัดการศึกษาส่งเสริมทางด้านการเรียนการสอนอีกหลักสูตร

หนึ่งคือ หลักสูตร English Immersion Programme (E.I.P) ระดับชั้น ประถมศึกษาตอนปลาย โดยเริ่มเปิดชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 2 ห้องเรียน จำนวนนักเรียนห้องเรียนละ 35 คน ผู้ปกครองสุรพงศ์ มิตรกูล ดำรงตำแหน่งผู้จัดการ-ผู้อำนวยการ และอาจารย์นันทิยา ขัมพานนท์

ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

พ.ศ.2554                 โรงเรียนได้แยกแผนก English Programmeมาตั้งอยู่ที่ ถนนอ้อมค่าย

วชิราวุธ ตำบลปากพูน อำเภอเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราชซึ่งเดิมเคยเป็นที่ตั้งของโรงเรียนพาณิชยการคณะพล

พ.ศ.2555                 โรงเรียนศรีธรรมราชศึกษาได้ขยายการจัดการศึกษาในหลักสูตรใช้ ภาษาอังกฤษเป็นสื่อการสอนในระดับชั้นบริบาล โดยมีครูผู้สอนชาวต่างประเทศเป็นครู ประจำชั้น คู่กับครูชาวไทย และใช้ภาษาอังกฤษในการจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์ในอัตราส่วนร้อยละ 70

พ.ศ.2559                 โรงเรียนได้จัดการเรียนการสอนโครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์  ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 1ห้องเรียนและระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 1ห้องเรียน ผู้ปกครองแพทย์หญิงจงดี มิตรกูล ดำรงตำแหน่งผู้จัดการ และ ผู้ปกครองแสงจันทร์  มิตรกูล ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ

ปัจจุบันการดำเนินกิจการของโรงเรียนอาศัยแนวทางการบริหารงานที่ได้วางไว้ในสมัยผู้บริหารรุ่นแรก ๆ และมีการปรับเปลี่ยนเพื่อให้ทันสมัยยิ่งขึ้น โดยการจัดการเรียนการสอนเป็น 4ระดับ คือ ระดับบริบาล ระดับปฐมวัย ระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษา (หลักสูตร และ English Programme) ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ โรงเรียนมุ่งอบรมสั่งสอนนักเรียนเพื่อให้บรรลุตามปรัชญาของโรงเรียนที่ว่า "ความยำเกรงพระเจ้า เป็นบ่อเกิดของความรู้" จาก
พระธรรมสุภาษิต
1 : 7 ได้ดำเนินการพัฒนางานด้านต่าง ๆ ให้เหมาะสม สอดคล้องกับ พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)พ.ศ.2545 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 และหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนศรีธรรมราชศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2560 และหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา ระดับก่อนประถมศึกษา พ.ศ. 2560 รวมทั้งส่งเสริมให้นักเรียนได้รับการฝึกทักษะ กระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณ์และการประยุกต์ความรู้มาใช้เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหา ได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง ฝึกการปฏิบัติให้คิดเป็นทำเป็น เกิดการใฝ่รู้อย่างต่อเนื่อง เป็นคนเก่ง คนดี และมีความสุข เป็นพลเมืองไทย พลเมืองอาเซียน และพลโลกโรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา 

หน้าหลัก | ข่าว ประชาสัมพันธ์ | แกลอรีรูปภาพ | คลังความรู้ | แหล่งเรียนรู้ | กระดานสนทนา | Admin
โรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา