ภาษา:
ข้อมูลโรงเรียน
 
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
วัตถุประสงค์
รายชื่อบุคลากร
สถานที่ตั้งโรงเรียน
 
 
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
วิสัยทัศน์ (Vision)              
  “โรงเรียนศรีธรรมราชศึกษาเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้   คู่คุณธรรม นำวิชาการ  เด่นด้านภาษา บริหารสู่สากล ตามครรลองคริสต์ศาสนา”
พันธกิจ (Mission)
1. พัฒนาผู้เรียนให้ได้มาตรฐานการศึกษาชาติ และก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของโลกในศตวรรษที่ 21
2. พัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทุกฝ่ายให้มีมาตรฐานวิชาชีพและก้าวทันเทคโนโลยี
3. พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้สู่สากล

หน้าหลัก | ข่าว ประชาสัมพันธ์ | แกลอรีรูปภาพ | คลังความรู้ | แหล่งเรียนรู้ | กระดานสนทนา | Admin
โรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา