ภาษา:
ข้อมูลโรงเรียน
 
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
วัตถุประสงค์
รายชื่อบุคลากร
สถานที่ตั้งโรงเรียน
 
 
วัตถุประสงค์
1.  เพื่อให้ผู้เรียนมีคุณธรรม  จริยธรรม ตามครรลองคริสต์ศาสนา  มีสุขภาพอนามัยทั้งร่างกาย และจิตใจที่ดี  มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่โรงเรียนกำหนด

2.  เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้  ความสามารถทางการเรียนสูง  มีความเป็นเลิศทางวิชาการ   รู้จักคิดวิเคราะห์  คิดสังเคราะห์ และสร้างองค์ความรู้ได้ด้วย ตัวเอง รู้จักแสวงหาความรู้ สามารถพัฒนาตัวเองให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก รู้เท่าทัน รู้จักประยุกต์ใช้เทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์ในทางที่ถูกต้อง   และเห็นคุณค่า ของความเป็นไทย

3.  เพื่อพัฒนาระบบการเรียนการสอน  สื่อ อุปกรณ์ เทคโนโลยีที่ทันสมัย  พัฒนาแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน  พัฒนาสภาพแวดล้อม เพื่อเอื้อต่อ   การเรียนรู้

4.  เพื่อพัฒนาผู้สอนให้มีศักยภาพ  ประสิทธิภาพในการสอน  ส่งเสริมให้ครูได้พัฒนาตัวเองและแสวงหาความรู้ใหม่ๆ เพื่อนำมาพัฒนาผู้เรียน

5.  เพื่อพัฒนาระบบบริหารงานของโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพสูงสุด พัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน

6.  เพื่อพัฒนาโรงเรียนไปสู่ความเป็นสากล

7.  พัฒนาบุคลากรด้านอื่นๆ นอกจากผู้สอนให้มีศักยภาพ  ประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ส่งเสริมให้บุคลากรพัฒนาตัวเองเพื่อนำมาพัฒนางาน
หน้าหลัก | ข่าว ประชาสัมพันธ์ | แกลอรีรูปภาพ | คลังความรู้ | แหล่งเรียนรู้ | กระดานสนทนา | Admin
โรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา