ใบสมัครประเภทเดี่ยว
ใบสมัครประเภททีม
โครงการประกวด
ผลการประกวด
ภาพกิจกรรม
 

ภาพกิจกรรมโครงการประกวดร้องเพลงระดับปฐมวัย ระดับภาคใต้
(AMC  The Star Kid Contest 3rd )
โรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา
โดยการสนับสนุนและความร่วมมือกับ
ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซีซูเปอร์เซ็นเตอร์ สาขานครศรีธรรมราช
สมาคมศิษย์เก่าศรีธรรมราชศึกษากุมารีเอเอ็มซี และสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา