.
 
1.โครงการปกติรับนักเรียนชั้น บริบาล
-มัธยมศึกษา
2.โครงการ E.Pรับนักเรียนชั้น บริบาล
-มัธยมศึกษา
3.โครงการ E.I.Pรับนักเรียนชั้น ป.4
4.โครงการ S.M.Pรับนักเรียนชั้น ป.4,ม.1 ม.4

Counter

  Started on May 11, 2011.
  Online : 3
  Visits : 1,172,070
  Today : 74

 
 
นักเรียนแผนกประถมศึกษาใช้ห้องเรียน Smart Classroom

โรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา  จัดให้นักเรียนแผนกประถมศึกษาใช้ห้องเรียน Smart Classroom ซึ่งเป็นห้องเรียนที่ใช้อุปกรณ์ ICT มาช่วยในการจัดการเรียนการสอนอย่างเต็มรูปแบบ นักเรียนสามารถใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือในการแสวงหาความรู้และนำ เสนอ ผลงานจากการศึกษาค้นคว้าของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ

บรรยากาศ :: นักเรียนแผนกประถมศึกษาใช้ห้องเรียน Smart Classroom