.
 
1.โครงการปกติรับนักเรียนชั้น บริบาล
-มัธยมศึกษา
2.โครงการ E.Pรับนักเรียนชั้น บริบาล
-มัธยมศึกษา
3.โครงการ E.I.Pรับนักเรียนชั้น ป.4
4.โครงการ S.M.Pรับนักเรียนชั้น ป.4,ม.1 ม.4

Counter

  Started on May 11, 2011.
  Online : 3
  Visits : 1,172,070
  Today : 74

 
 
ออกกำลังกาย แผนกประถมศึกษา

โรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา แผนกประถมศึกษา  จัดให้นักเรียนออกกำลังกายเพื่อ ผู้เรียนมีสุขนิสัย สุขภาพกาย และสุขภาพจิตที่ดีและโครงการส่งเสริมสุขภาพของโรงเรียน จึงได้จัดให้มีการออกกำลังกายเป็นเวลา 5 - 10 นาที ทุกวันศุกร์ในตอนเช้าหลังเคารพธงชาติของนักเรียนระดับประถมศึกษา โดยมีคณะผู้นำเต้น

บรรยากาศ :: ออกกำลังกาย แผนกประถมศึกษา