.
 
1.โครงการปกติรับนักเรียนชั้น บริบาล
-มัธยมศึกษา
2.โครงการ E.Pรับนักเรียนชั้น บริบาล
-มัธยมศึกษา
3.โครงการ E.I.Pรับนักเรียนชั้น ป.4
4.โครงการ S.M.Pรับนักเรียนชั้น ป.4,ม.1 ม.4

Counter

  Started on May 11, 2011.
  Online : 3
  Visits : 1,172,070
  Today : 74

 
 
พิธีเปิดกองลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด และผู้บำเพ็ญประโยชน์ ประจำปีการศึกษา 2560

ฝ่ายกิจการนักเรียนโรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา ได้จัดพิธีเปิดกองลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด และผู้บำเพ็ญประโยชน์ ในระดับชั้นประถมศึกษา – มัธยมศึกษา โดยนางกาญจนา บุญเรือง :ผู้นำหน่วยลูกเสือเป็นผู้อธิษฐานเปิดพิธีฯ และได้รับเกียรติจากนายพรชัย นิยมสุข มาเป็นประธานและกล่าวเปิดกอง 

บรรยากาศ :: พิธีเปิดกองลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด และผู้บำเพ็ญประโยชน์   ประจำปีการศึกษา 2560