.
 
1.โครงการปกติรับนักเรียนชั้น บริบาล
-มัธยมศึกษา
2.โครงการ E.Pรับนักเรียนชั้น บริบาล
-มัธยมศึกษา
3.โครงการ E.I.Pรับนักเรียนชั้น ป.4
4.โครงการ S.M.Pรับนักเรียนชั้น ป.4,ม.1 ม.4

Counter

  Started on May 11, 2011.
  Online : 5
  Visits : 1,172,072
  Today : 76

 
 
สัมมนาบุคลากรใหม่ของโรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา  ประจำปีการศึกษา 2560

โรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา  จัดสัมมนาบุคลากรใหม่
ของโรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา  ประจำปีการศึกษา 2560  ให้ความรู้ในด้านที่จำเป็นและสำคัญที่บุคลากรใหม่ต้องเรียนรู้เพื่อการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพ
ได้เป็นอย่างดีในอันดับต่อไป  ทั้งนี้การสัมมนาบุคลากรใหม่ของโรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา  ได้มีการดำเนินงานมาอย่างต่อเนื่องทุก ๆ ปี เพื่อเสริมสร้างขวัญและกำลังใจและการให้ความรู้ดังกล่าวแล้วให้แก่บุคลากร  ทั้งนี้เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพการทำงานของบุคลากรให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป

บรรยากาศ :: สัมมนาบุคลากรใหม่ของโรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา  ประจำปีการศึกษา 2560