.
 
1.โครงการปกติรับนักเรียนชั้น บริบาล
-มัธยมศึกษา
2.โครงการ E.Pรับนักเรียนชั้น บริบาล
-มัธยมศึกษา
3.โครงการ E.I.Pรับนักเรียนชั้น ป.4
4.โครงการ S.M.Pรับนักเรียนชั้น ป.4,ม.1 ม.4

Counter

  Started on May 11, 2011.
  Online : 3
  Visits : 1,172,070
  Today : 74

 
 
ไหว้ครู แผนกประถมศึกษา 2560

โรงเรียนศรีธรรมราชศึกษาจัดพิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2560 เพื่อมุ่งเสริมสร้างให้นักเรียนมีความกตัญญูกตเวทิตาต่อ “ครู”  และมุ่งสืบสานวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่ตลอดไป

บรรยากาศ :: ไหว้ครู แผนกประถมศึกษา 2560