.
 
1.โครงการปกติรับนักเรียนชั้น บริบาล
-มัธยมศึกษา
2.โครงการ E.Pรับนักเรียนชั้น บริบาล
-มัธยมศึกษา
3.โครงการ E.I.Pรับนักเรียนชั้น ป.4
4.โครงการ S.M.Pรับนักเรียนชั้น ป.4,ม.1 ม.4

Counter

  Started on May 11, 2011.
  Online : 3
  Visits : 1,172,070
  Today : 74

 
 

กิจกรรม รนณรงค์การล้างเมือ

เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2560 แผนกประถมศึกษาได้จัดกิจกรรม รนณรงค์การล้างมือ ให้กับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา เนื่องจากปัจจุบัน มีเชื้อโรคมากมายที่สามารถติดต่อผ่านการสัมผัส ซึ่ง “มือ” คืออวัยวะที่ใช้ทำกิจกรรมต่างๆมากมาย จึงเป็นอวัยวะที่สัมผัสกับร่างกายของตนเอง ร่างกายผู้อื่นและสิ่งแวดล้อมทั่วไป ซึ่งมีทั้งที่สะอาดและสกปรก อาจนำเชื้อโรคเข้าสู่ร่างกายได้โดยง่าย และก็สามารถกระจายเชื้อไปสู่ผู้อื่น จากการสัมผัสกันโดยตรงหรือสัมผัสผ่านตัวกลาง จากข้อมูลองค์การอนามัยโลก พบว่าในแต่ละปีมีเด็กมากกว่า ๑.๕ ล้านคน ต้องเสียชีวิตจากโรคท้องร่วง อันเป็นผลมาจากการขาดสุขอนามัยที่ดี และละเลยการล้างมืออย่าง ให้ความสำคัญกับการล้างมือด้วยสบู่อย่างถูกวิธีเป็นประจำ ตลอดจนเกิดการปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อลดการเจ็บป่วยของเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และเป็นการส่งเสริมสุขภาพทั้งระยะสั้นและระยะยาว ผ่านการ ที่เด็กๆ มีทักษะความรู้ ความเข้าใจที่ดี เรื่องการล้างมือให้สะอาดผ่านกิจกรรมการเรียนการสอนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโพธิ์เสด็จ และจะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมขั้นพื้นฐานที่เริ่มจากการที่เด็กรักที่จะมีมือสะอาด จนนำไปสู่การเป็นผู้มีความตระหนักและรักสุขภาพของตนเองในอนาคตผ่านเรื่องเล็กไปสู่เรื่องใหญ่

บรรยากาศ ::กิจกรรม รนณรงค์การล้างเมือ