.
 
1.โครงการปกติรับนักเรียนชั้น บริบาล
-มัธยมศึกษา
2.โครงการ E.Pรับนักเรียนชั้น บริบาล
-มัธยมศึกษา
3.โครงการ E.I.Pรับนักเรียนชั้น ป.4
4.โครงการ S.M.Pรับนักเรียนชั้น ป.4,ม.1 ม.4

Counter

  Started on May 11, 2011.
  Online : 3
  Visits : 1,172,072
  Today : 76

 
 

อบรม การจัดการเรียนรู้ด้วบรูปแบบ Active Learning

เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2560 สำนักงานพันธกิจการศึกษา มูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย ได้จัดอบรมเรื่อง การพัฒนาการจัดการเรียนรู้ Active Learning เพื่อพัฒนาทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 ให้กับครูในโรงเรียนสังกัดมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย ในเขตภาคใต้ ประกอบไปด้วย โรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา โรงเรียนสหคริสเตียนศึกษา โรงเรียนตรังคริสเตียนศึกษา โรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา สุราษฎร์ธานี ณ หอประชุมอาคาร 100 ปี ศรีธรรมราชศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ครูมีความรู้ความเข้าใจในเทคนิคการจัดกระบวนการเรียนการสอน แบบ Active Learning และ ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ที่สอดคล้องกับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

บรรยากาศ :: อบรม การจัดการเรียนรู้ด้วบรูปแบบ Active Learning