.
 
1.โครงการปกติรับนักเรียนชั้น บริบาล
-มัธยมศึกษา
2.โครงการ E.Pรับนักเรียนชั้น บริบาล
-มัธยมศึกษา
3.โครงการ E.I.Pรับนักเรียนชั้น ป.4
4.โครงการ S.M.Pรับนักเรียนชั้น ป.4,ม.1 ม.4

Counter

  Started on May 11, 2011.
  Online : 2
  Visits : 1,172,069
  Today : 73

 
 

กิจกรรมวันสุนทรภู่ ปีการศึกษา 2560 

เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2560 โรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา แผนกประถมศึกษา ได้จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่
โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ได้จัดกิจกรรมเนื่องในวันที่ 26 มิถุนายน ของทุกปีเป็นวันระลึกถึงสุนทรภู่ยอดกวีเอกของไทยรวมทั้งยังถือเป็นวันภาษาไทยด้วยเพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติและ
เผยแพร่ผลงานของสุนทรภู่ให้นักเรียนเห็นถึงความสำคัญของภาษาไทย ปลูกฝังให้นักเรียนเกิดความซาบซึ้งในวิชาภาษาไทย
บรรยากาศเป็นไปด้วยความสนุกสนาน นักเรียนให้ความร่วมมือและความสนใจเป็นอย่างยิ่ง

บรรยากาศ :: กิจกรรมวันสุนทรภู่ แผนกประถมศึกษา ปีการศึกษา 2560

   
บรรยากาศ :: กิจกรรมวันสุนทรภู่ แผนกมัธยมศึกษา ปีการศึกษา 2560