.
 
1.โครงการปกติรับนักเรียนชั้น บริบาล
-มัธยมศึกษา
2.โครงการ E.Pรับนักเรียนชั้น บริบาล
-มัธยมศึกษา
3.โครงการ E.I.Pรับนักเรียนชั้น ป.4
4.โครงการ S.M.Pรับนักเรียนชั้น ป.4,ม.1 ม.4

Counter

  Started on May 11, 2011.
  Online : 4
  Visits : 1,172,071
  Today : 75

 
 

ประชารัฐร่วมใจ ขจัดภัยไข้เลือดออก

 

เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2560 โรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา ร่วม กับ สำนักควบคุมโรคที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้จัดกิจกรรม รณรงค์ ให้ความรู้ การจัดนิทรรศการให้ความรู้ ,การป้องกันควบคุมโรคที่มียุงลายเป็นพาหะ การจัดการสิ่งแวดล้อมให้สะอาดปราศจากยุงลาย ด้วยมาตรการ 3 เก็บ คือ เก็บบ้าน เก็บขยะ และเก็บน้ำ โรคไข้เลือดออกเป็นโรคติดเชื้อที่เป็นปัญหาสำคัญของสาธารณสุขตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ สังคมและเศรษฐกิจ โรคนี้ยังไม่มีวัคซีนป้องกันและไม่มียารักษาเฉพาะ จึงทำให้มีผู้ป่วยเสียชีวิตทุกปี ส่วนใหญ่เป็นเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี ผู้ติดเชื้อมีแนวโน้มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง โรคไข้เลือดออกจัดเป็นโรคประจำถิ่นที่มีความรุนแรง กว่าร้อยละ 70 เกิดในในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จึงได้มีมติร่วมกันกำหนดให้วันที่ 15 มิถุนายนของทุกปี เป็น "วันไข้เลือดออกอาเซียน" (ASEAN Dengue Day) ซึ่งประเทศไทยได้ให้ความสำคัญในการแก้ไขปัญหานี้มาตลอด การจะดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกให้ได้ผลคือ ทำอย่างไรอย่าให้มีลูกน้ำ และอย่าให้ยุงกัด ที่ผ่านมาแม้ว่าหน่วยงานเครือข่าย ทั้งภาควิชาการและภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาสังคม ได้ร่วมมือกันปราบยุงลายอย่างกว้างขวาง แต่ในทางปฏิบัติยังขาดการมีส่วนร่วมจากประชาสังคมที่เพียงพอและจริงจัง

บรรยากาศ :: ประชารัฐร่วมใจ ขจัดภัยไข้เลือดออก