.
 
1.โครงการปกติรับนักเรียนชั้น บริบาล
-มัธยมศึกษา
2.โครงการ E.Pรับนักเรียนชั้น บริบาล
-มัธยมศึกษา
3.โครงการ E.I.Pรับนักเรียนชั้น ป.4
4.โครงการ S.M.Pรับนักเรียนชั้น ป.4,ม.1 ม.4

Counter

  Started on May 11, 2011.
  Online : 1
  Visits : 1,133,922
  Today : 97

 

ลานวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2559 โรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ได้จัดกิจกรรม ลานวิชาการได้ตระหนักและให้ความสำคัญกับการจัดการศึกษา ในยุคโลกาภิวัตน์ (globalization) โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อนำศรีธรรมราชศึกษา ไปสู่การเป็นพลเมืองโลกที่สมบรูณ์มุ่งพัฒนาให้นักเรียนสามารถคิด วิเคราะห์ เรียนรู้ได้ด้วยตนเอง มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ และทักษะที่จำเป็นสำหรับศตวรรษที่ 21 ควบคู่ไปกับการพัฒนาด้านจิตใจให้เจริญเติบโตเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์มีจิตสำนึกต่อส่วนสังคม และความเป็นพลเมือง อันจะนำไปสู่การดำรงชีวิตในสังคมปัจจุบันได้อย่าง มีความสุข สามารถนำพาสังคมไทยไปสู่การเป็นสังคมที่ดีสืบไป นอกเหนือจากการเรียนการสอนที่เข้มข้นทางด้านวิชาการแล้ว ทางโรงเรียนยังได้จัดให้มีกิจกรรมวันวิชาการเพื่อเสริมสร้างทักษะให้กับนักเรียนในทุกๆด้าน เพื่อให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ที่หลากหลาย สนุกสนานเกิดเชื่อมโยงบูรณาการองค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง