.
 
1.โครงการปกติรับนักเรียนชั้น บริบาล
-มัธยมศึกษา
2.โครงการ E.Pรับนักเรียนชั้น บริบาล
-มัธยมศึกษา
3.โครงการ E.I.Pรับนักเรียนชั้น ป.4
4.โครงการ S.M.Pรับนักเรียนชั้น ป.4,ม.1 ม.4

Counter

  Started on May 11, 2011.
  Online : 3
  Visits : 1,172,068
  Today : 72

 
 
โครงการส่งเสริมพัฒนา พฤติกรรมต่างๆของนักเรียน
(กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์)

ฝ่ายกิจการนักเรียน โรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา จัดโครงการส่งเสริมพัฒนา พฤติกรรมต่างๆของนักเรียน
(กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์) ในวันที่ 25-26 พฤศจิกายน 2559 ณ โรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา