.
 
1.โครงการปกติรับนักเรียนชั้น บริบาล
-มัธยมศึกษา
2.โครงการ E.Pรับนักเรียนชั้น บริบาล
-มัธยมศึกษา
3.โครงการ E.I.Pรับนักเรียนชั้น ป.4
4.โครงการ S.M.Pรับนักเรียนชั้น ป.4,ม.1 ม.4

Counter

  Started on May 11, 2011.
  Online : 1
  Visits : 1,133,922
  Today : 97

 
 

คริสตมาสนักเรียนคริสเตียนและสนใจเชื่อ AMC

ฝ่ายศาสนกิจโรงเรียนศรีธรรม ราชศึกษา (มูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรใน ประเทศไทย)
ได้จัดให้มีการพบปะสามัคคีธ รรมของกลุ่มนักเรียนคริสเตี ยนและสนใจเชื่อ เนื่องในวันคริสตมาส เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2559