.
 
1.โครงการปกติรับนักเรียนชั้น บริบาล
-มัธยมศึกษา
2.โครงการ E.Pรับนักเรียนชั้น บริบาล
-มัธยมศึกษา
3.โครงการ E.I.Pรับนักเรียนชั้น ป.4
4.โครงการ S.M.Pรับนักเรียนชั้น ป.4,ม.1 ม.4

Counter

  Started on May 11, 2011.
  Online : 3
  Visits : 1,172,068
  Today : 72

 
 
รีทรีตบุคลากรโรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560

เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2560 โรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา โดยฝ่ายศาสนกิจ ได้จิดกิจกรรม รีทรีตบุคลากรโรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 ขึ้นณ อาคาร 100 ปีศรีธรรมราชศึกษา โดยใช้หัวข้อ "จงทูลเรา และเราจะตอบเจ้า" โดยได้รับเกียรติจาก ศาสนาจารย์อมร สารสมุทร ผู้อำนวยการหน่วยงานเผยแพร่พระกิตติคุณ และกรรมการพันธกิจการศึกษา สภาคริสตจักรในประเทศไทย เป็นวิทยากรให้ความรู้แก่บุคลากรครู เจ้าหน้าที่โรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา

บรรยากาศ :: รีทรีตบุคลากรโรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560