.
 
1.โครงการปกติรับนักเรียนชั้น บริบาล
-มัธยมศึกษา
2.โครงการ E.Pรับนักเรียนชั้น บริบาล
-มัธยมศึกษา
3.โครงการ E.I.Pรับนักเรียนชั้น ป.4
4.โครงการ S.M.Pรับนักเรียนชั้น ป.4,ม.1 ม.4

Counter

  Started on May 11, 2011.
  Online : 3
  Visits : 1,172,068
  Today : 72

 
 
การสัมมนาหัวหน้างาน ปีการศึกษา 2560
หัวข้อ “การบริหารความเสี่ยง Enterprise Risk Management / ERM” โดยมี ผศ.ดร.สุลักษณ์ ภัทรธรรมาศี

ระหว่างวันที่ 4-5 พฤษภาคม 2560 โรงเรียนศรีธรรมราชศึกษาได้จัดให้มีการสัมมนาหัวหน้างาน ปีการศึกษา 2560 ขึ้น ณ ห้องประชุม UPERROOM แผนก English Programme โรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา ขึ้น ภายใต้หัวข้อ "พระธะรรมสุภาษิต 1:7 ความยำเกรงพระเจ้าเป็นพ่อเกิดข้อความรู้" โดยมี ศจ.สุศักดิ์ ราชรักษ์ เป็นผู้ให้ความรู้ หัวข้อ “การบริหารความเสี่ยง Enterprise Risk Management / ERM” โดยมี ผศ.ดร.สุลักษณ์ ภัทรธรรมาศ เป็นวิทยากรให้ความรู้ ในครั้งนี้

บรรยากาศ :: การสัมมนาหัวหน้างาน