.
 
1.โครงการปกติรับนักเรียนชั้น บริบาล
-มัธยมศึกษา
2.โครงการ E.Pรับนักเรียนชั้น บริบาล
-มัธยมศึกษา
3.โครงการ E.I.Pรับนักเรียนชั้น ป.4
4.โครงการ S.M.Pรับนักเรียนชั้น ป.4,ม.1 ม.4

Counter

  Started on May 11, 2011.
  Online : 3
  Visits : 1,172,068
  Today : 72

 
 
ประชุมผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้น ม.1 และม.4 ปีการศึกษา 2560

เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2560 โรงเรียนศรีธรรมราชศึกษาได้จัดให้มีการประชุมผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้น ม.1 และม.4 ปีการศึกษา 2560 ขึ้น โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างความเข้าใจและสร้างสัมพันธภาพอันดีระหว่างโรงเรียนและผู้ปกครองนักเรียน แจ้งแนวทางการดำเนินงานของโรงเรียน ความก้าวหน้าทางการจัดการศึกษา เปิดรับข้อเสนอแนะจากผู้ปกครองนักเรียนต่อโรงเรียนในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนต่อไป
โดยมีแพทย์หญิงจงดี มิตรกูล ผู้จัดการโรงเรียนศรีธรรมราชศึกษาเป็นผู้กล่าวต้อนรับผู้ปกครอง 
นางนันทิยา ขัมพานนท์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและพัฒนาคุณภาพการศึกษาแผนกมัธยมศึกษา ได้ชี้แจงเกี่ยวกับนโยบายของโรงเรียนแนวทางการจัดการเรียนการสอนและการช่วยเหลือนักเรียนในด้านการเรียน 
นายสุชาติ เนาวพลชัยรัตน์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียนและสัมพันธ์ชุมชน ให้ความรู้เกี่ยวกับกฎระเบียบและแนวปฏิบัติของนักเรียน

บรรยากาศ :: ประชุมผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้น ม.1 และม.4 ปีการศึกษา 2560