.
 
1.โครงการปกติรับนักเรียนชั้น บริบาล
-มัธยมศึกษา
2.โครงการ E.Pรับนักเรียนชั้น บริบาล
-มัธยมศึกษา
3.โครงการ E.I.Pรับนักเรียนชั้น ป.4
4.โครงการ S.M.Pรับนักเรียนชั้น ป.4,ม.1 ม.4

Counter

  Started on May 11, 2011.
  Online : 4
  Visits : 1,198,748
  Today : 177

 
 
แต่งตั้งคณะกรรมการนักเรียนระดับมัธยมศึกษา ปีการศึกษา 2560

ฝ่ายกิจการนักเรียนโรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา (มูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย) ได้จัดให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการนักเรียนระดับมัธยมศึกษา ปีการศึกษา 2560 ขึ้น ในวันที่ 23 พฤษภาคม 2560 โดยมีทีมงานศาสนกิจเป็นผู้ดำเนินการประกอบศาสนพิธีฯ

บรรยากาศ :: แต่งตั้งคณะกรรมการนักเรียนระดับมัธยมศึกษา ปีการศึกษา 2560