.
 
1.โครงการปกติรับนักเรียนชั้น บริบาล
-มัธยมศึกษา
2.โครงการ E.Pรับนักเรียนชั้น บริบาล
-มัธยมศึกษา
3.โครงการ E.I.Pรับนักเรียนชั้น ป.4
4.โครงการ S.M.Pรับนักเรียนชั้น ป.4,ม.1 ม.4

Counter

  Started on May 11, 2011.
  Online : 4
  Visits : 1,198,748
  Today : 177

 
 
การจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning ด้วยกระบวนการ GPAS 5 Steps สำหรับครูในศตวรรษที่ 21

เมื่อวันที่ 20-21 พฤษภาคม 2560 โรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา ร่วมกับ สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.)จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน เรื่อง “การจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning ด้วยกระบวนการ GPAS 5 Steps สำหรับครูในศตวรรษที่ 21” Active Learning เป็นกระบวนการเรียนการสอนอย่างหนึ่ง แปลตามตัวก็คือเป็นการเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติ หรือ การลงมือทำซึ่ง ” ความรู้ ” ที่เกิดขึ้นก็เป็นความรู้ที่ได้จากประสบการณ์ กระบวนการในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ผู้เรียนต้องได้มีโอกาสลงมือกระทำมากกว่าการฟังเพียงอย่างเดียว ต้องจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้การเรียนรู้โดยการอ่าน, การเขียน, การโต้ตอบ, และการวิเคราะห์ปัญหา อีกทั้งให้ผู้เรียนได้ใช้กระบวนการคิดขั้นสูง ได้แก่ การวิเคราะห์, การสังเคราะห์, และการประเมินค่า

บรรยากาศ :: การจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning ด้วยกระบวนการ GPAS 5 Steps สำหรับครูในศตวรรษที่ 21