.
 
1.โครงการปกติรับนักเรียนชั้น บริบาล
-มัธยมศึกษา
2.โครงการ E.Pรับนักเรียนชั้น บริบาล
-มัธยมศึกษา
3.โครงการ E.I.Pรับนักเรียนชั้น ป.4
4.โครงการ S.M.Pรับนักเรียนชั้น ป.4,ม.1 ม.4

Counter

  Started on May 11, 2011.
  Online : 2
  Visits : 1,198,746
  Today : 175

     

นักเรียนชั้นประถมศึกษาเข้าร่วม Math Junior Camp 2014

 

เมื่อวันเสาร์ที่ 23 สิงหาคม 2557 ที่ผ่านมาโรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา แผนกประถมศึกษา ได้มีการจัดกิจกรรม match junior camp ระดับประถมศึกษา
โดยภายในงานมีกิจกรรมดังนี้ นางอุบลรัตน์ คงทอง ผู้ช่วยวิชาการฯประธานในพิธีกล่าวเปิดกิจกรรม ศาสนาจารย์ทวี เต่าคำ เป็นอนุศาสกฯ อธิษฐานเปิดกิจกรรม โดยมีนางสาวดวงใจ รัตน์ถาวร กล่าวรายงาน
สืบเนื่องจากรัฐบาลได้จัดให้มีโครงการเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา ได้จัดโครงการmatch junior camp ซึ่งปีนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 7 โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้
1.เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนสามารถพัฒนาทักษะกระบวนการคิดทางคณิตศาสตร์
2.เพื่อสร้างให้นักเรียนมีเจนคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์ ส่งผลให้นักเรียนมีมโนทัศน์ทางเรขาคณิตกิจกรรมสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์ พัฒนานักเรียนให้มีศักยภาพ การแก้ปัญหาคณิตศาสตร์เพื่อกระตุ้นให้นักเรียนรัก และสนใจเรียนวิชาคณิตศาสตร์ มีประสบการณ์พัฒนาตนเองให้เป็นนักคิด นักแก้ปัญหาในอนาคต
มีนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมเป็นนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 5 ห้องเรียน จำนวน 204 คน มีครูผู้ควบคุม จำนวน 9 ท่าน พร้อมด้วยวิทยากร จากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช คณะครุศาสตร์ เอกคณิตศาสตร์ โดย อ.ทรงวิทย์ ฤทธิกัณฑ์ ประธานหลักสูตรภาควิชาคณิตศาสตร์ และ อ.วัชรากร ทองช่วย พร้อมด้วยนักศึกษากว่า 50 คน โดยจัดให้มีกิจกรรมนันทนาการ และเข้าฐานผจญภัยกับฐานต่างๆ 6 ฐาน 1. ฐานรถแข่ง 2.ฐานตวงน้ำ 3.ฐานหน้าตัด 4.ฐานนับแล้วติด 5.ฐานลูกบาศก์โซมา 6. ฐานสนุกกับจำนวน