.
 
1.โครงการปกติรับนักเรียนชั้น บริบาล
-มัธยมศึกษา
2.โครงการ E.Pรับนักเรียนชั้น บริบาล
-มัธยมศึกษา
3.โครงการ E.I.Pรับนักเรียนชั้น ป.4
4.โครงการ S.M.Pรับนักเรียนชั้น ป.4,ม.1 ม.4

Counter

  Started on May 11, 2011.
  Online : 4
  Visits : 1,172,073
  Today : 77
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ ปี 2555
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานคริสตมาส แผนกอนุบาล
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ แผนกอนุบาล
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดอบรมโครงการ AMC Junior Guide
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เรียนต่อมัธยมศึกษาปีที่1 ปีที่2556(ประเภทโควตาภายใน)
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เรียนต่อประถมศึกษาปีที่4 โครงการ E.I.P ปีที่2556 (ประเภทโควตาภายใน)
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เรียนต่อมัธยมศึกษาปีที่4 ปีที่2556(ประเภทโควตาภายใน)
การรับนักเรียนระดับอนุบาล 1 ปีการศึกษา 2556(ประเภทภายใน)
แต่งตั้งคณะกรรมการประชุมพบปะผู้ปกครองนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่3
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำหนังสืออนุสรณ์(หนังสือรุ่น)และถ่ายภาพนักเรียนชั้นม.3,6 ปีการศึกษา2555
แต่งตั้งคณะกรรมการมัคคุเทศก์AMC โครงการ English Programme
การร่วมวางพวงมาลาวันวารีไทย ประจำปี 2555
การรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เรียนต่อในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา ...
การรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่3เรียนต่อในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4 โครงการ E.I.P...
การรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1 ปีการศึกษา 2556(ประเภทภายใน)โครงการ English Programme
การรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6เรียนต่อในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา ...
การรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1 ปีการศึกษา 2556(ประเภทภายใน)โครงการปกติ
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดซื้อตรวจรับ ติดตั้งระบบอินเตอร์เน็ต(สำหรับใช้งานTablet)และอับเกรด Server EP
แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับคอมพิวเตอร์แบบพกพา(Tablet)
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรมศูนย์ติว AMC
ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคลากรครูผู้สอน วิชาเอกภาษาอังกฤษ
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานฉลองคริสตมาส ประจำปีการศึกษา2555
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานฉลองคริสตมาส ประจำปีการศึกษา2555
รับสมัครบุคลากรครูผู้สอน วิชาเอกภาษาอังกฤษ
ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคลากรครูผู้สอนวิชาเอกปฐมวัยและผู้ช่วยครู
ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคลากรครูผู้สอน
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายแผนงานและบุคลากร ประจำปีการศึกษา 2555
แต่งตั้งคณะกรรมการการสอบแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ ครั้งที่ 19 English Contes XIX
การทำพวงมาลาเนื่องในวันปิยมหาราช ประจำปี 2555
แต่งตั้งคณะกรรมรคัดเลือกนักเรียน โครงการนครแห่งการเรียนรู้
รับสมัครบุคลากรครูผู้สอน วิชาคณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษา
รับสมัครบุคลากรครูผู้สอน วิชาคณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษา
รายชื่อนักเรียนสมัครสอบแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ประเภทบุคคล
รายชื่อนักเรียนสมัครสอบแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์ ระดับชั้นประถมศึกษา ประเภทบุคคล
รายชื่อนักเรียนสมัครสอบแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ประเภทบุคคล
รายชื่อนักเรียนสมัครสอบแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์ ประเภททีม
แต่งตั้งคณะกรรมการคุมสอบ Computer Contest VII
แต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมการและดำเนินการสอบวัดผลปลายภาค ภาคเรียนที่ 1 ระดับประถมศึกษา
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำรายงาน/โครงการดีเด่นของโรงเรียน
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดสัปดาห์พัฒนาคุณภาพชีวิต ประจำปีการศึกษา 2555
แต่งตั้งคณะกรรมการและเข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษาและประชาชน ครั้งที่ 55 ประจำปี 2555
แต่งตั้งคณะกรรมจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ แผนกอนุบาล
การร่วมงานเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบโครงการประเมินความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์(สสวท)
แต่งตั้งคณะกรรมจัดกิจกรรมการจัดกิจกรรมอาเซียน ปีการศึกษา 2555
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ปีการศึกษา 2555
แต่งตั้งคณะกรรมการมัคคุเทศก์ AMC โครงการ English Programme
การจัดทำมาตรฐานการศึกษา/เป้าหมายของสถานศึกษา ระดับปฐมวัย
  อ่านก่อนหน้านี้       อ่านต่อหน้านี้